Stanovy klubu

Sportovního klubu JUDO České Budějovice, z. s.

Článek I.

Právní postavení

 1. Spolek s názvem Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s. (dále jen SK JUDO ČB, z. s.) je samosprávná, dobrovolná a nepolitická organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora a rozvoj provozování judo, tělovýchovy a turistiky v Českých Budějovicích jak pro členy SK JUDO ČB, z. s., tak i neorganizovanou veřejnost.
 2. Sídlo spolku: Lidická třída č. p. 1291 České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
 3. Datum vzniku: 12. 2. 1993
 4. Identifikační číslo: 482 06 199
 5. SK JUDO je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 6. Členové SK JUDO ČB, z. s. jsou zároveň členskými subjekty České unie sportu.
 7. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek II.

Účel a hlavní činnost SK JUDO ČB, z. s.

 1. Základním účelem SK JUDO ČB, z. s. je zejména:
  a. Sdružovat fyzické osoby za účelem provozování sportu, a to zejména juda, fitness, turistiky a kulturistiky
  b. Vytvářet podmínky pro zlepšení organizačního, administrativního a ekonomického postavení svých členů
  c. Provozovat a udržovat sportovní zařízení, která ke svým činnostem užívá
  d. Shromažďovat, vyhodnocovat a pomáhat zavádět všeobecné zkušenosti a poznatky ve prospěch svých členů
  e. Ochraňovat společné zájmy a práva členů tak, aby nedocházelo k jejich porušování či omezování a činit za tím účelem faktická i právní opatření
  f. Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel
  g. Vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
  h. Udržovat partnerské vztahy s ostatními sportovními, tělovýchovnými a turistickými spolky v České republice, případně v zahraničí
 2. SK JUDO ČB, z. s. může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání, nebo jiné výdělečné činnosti. Zisk z vedlejší činnosti SK JUDO ČB, z. s. lze použít pouze pro spolkovou činnost, správu spolku a na dotace členů SK JUDO ČB, z. s.

Článek III.

Členství

A. Druhy členství

Členství v SK JUDO je:

a. řádné
b. přidružené
c. čestné

B. Vznik členství

 1. Členem SK JUDO ČB, z. s. se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností SK JUDO ČB, z. s. a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy tohoto
  spolku
 2. O přijetí řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. Členství vzniká zaplacením členských příspěvků
 3. Kdo se uchází o členství v SK JUDO ČB, z. s., projevuje tím vůli být vázán jeho stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku
 4. Přidruženým členem se může stát každá osoba, která se z objektivního nebo subjektivního důvodu nechce stát členem SK JUDO ČB, z. s., ale má zájem podílet se na činnosti SK JUDO ČB, z. s. a přispívat k naplnění jeho účelu
 5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti nebo vzniku SK JUDO. O vzniku čestného členství rozhoduje výkonný výbor

B. Zánik členství

 1. Členství v SK JUDO zaniká vystoupením, vyloučením, nezaplacením členských příspěvků nebo zánikem sdruženého spolku
 2. Při vystoupení oznámí vystupující člen písemně výkonnému výboru SK JUDO ČB, z. s. svůj úmysl vystoupit ze spolku. Výkonný výbor projedná vystoupení člena na svém nejbližším zasedání. Vystupující člen je povinen vyrovnat všechny své případné závazky vůči SK JUDO nejpozději ke dni zániku členství
 3. O vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor SK JUDO ČB, z. s. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu
 4. Výkonný výbor SK JUDO může svého člena vyloučit v případě, že neuhradil členské příspěvky, nebo člen zvlášť závažným způsobem porušil stanovy SK JUDO ČB, z. s., stanovy České unie sportu, nebo obecně závazné právní
  předpisy a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě výkonného výboru SK JUDO ČB, z. s.
 5. Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoli člen SK JUDO ČB, z. s.; v návrhu se uvedou důvody pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. O návrhu rozhoduje výkonný výbor SK JUDO ČB, z. s.
 6. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby o rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala valná hromada SK JUDO ČB, z. s.
 7. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí valné hromady o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může
  člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vzdání rozhodnutí zánik jeho členství zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká

Článek IV.

Členská práva a povinnosti

 1. Rozsah členských práv je dán druhem členství.
 2. Člen SK JUDO ČB, z. s. má právo:
  a. účastnit se sportovní, společenské a kulturní činnosti SK JUDO ČB, z.s.
  b. být volen do orgánů SK JUDO ČB, z. s.
  c. účastnit se všech sportovních a ostatních akcí pořádaných SK JUDO ČB, z. s., využívat jejího zařízení a odborných služeb a podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají
  d. uplatňovat v souladu se stanovami a obecně závaznými právními předpisy vlastní návrhy a kritiku vůči všem orgánům SK JUDO ČB, z.s., vznášet připomínky a dotazy vůči voleným funkcionářům
  e. být pravidelně informován o dění v SK JUDO ČB, z. s.
  f. účastnit se jednání SK JUDO ČB, z. s., jedná-li se o projednání činnosti či chování daného člena
 3. Člen SK JUDO ČB, z. s. má povinnost:
  a. podržovat platné stanovy SK JUDO ČB, z. s.
  b. chránit a zachovávat dobré jméno SK JUDO ČB, z. s.
  c. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné finanční povinnosti, které souvisí s členstvím a činností SK JUDO ČB, z. s. a byly schváleny příslušnými orgány spolku
  d. řádně a účelně nakládat se svěřenými a přidělenými finančními prostředky

Článek V.

Orgány SK JUDO ČB, z. s.

 1. Pro zabezpečení řádné činnosti SK JUDO ČB, z. s. jsou zřízeny následující orgány:
  a. Valná hromada jako orgán nejvyšší
  b. Výkonný výbor jako orgán výkonný
  c. Předseda jako orgán statutární
  d. Kontrolní komise jako orgán kontrolní
 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách
 3. Valná hromada je tvořena shromážděním delegátů volených v poměru jedem delegát a deset členů SK JUDO ČB, z. s.
 4. Funkční období všech volených orgánů jsou tři roky

A. Valná hromada

 1. Valná hromada je tvořena shromážděním delegátů v poměru 1 delegát na 10 členů spolku (včetně členů mladších 18-ti let). Valná hromada projednává činnost SK JUDO ČB, z. s. za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost SK JUDO ČB, z. s. Do hlavní kompetence valné hromady patří zejména:
  a. určit hlavní zaměření činnosti SK JUDO ČB, z. s.
  b. rozhodovat o změně stanov
  c. stanovit výši a splatnost členských příspěvků
  d. schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření SK JUDO ČB, z. s. za uplynulé období předkládané výkonným výborem
  e. schvalovat zprávu revizní komise
  f. volit členy výkonného výboru, předsedu a členy kontrolní komise SK JUDO ČB, z. s.
  g. projednávat a schvalovat pravidla pro rozdělování vlastních nebo svěřených prostředků pro členy SK JUDO ČB, z. s. a rozpočet výkonného výboru
  h. schvalovat likvidaci, fůzi, nebo rozdělení SK JUDO ČB, z. s.
  i. hodnotit činnost členů SK JUDO ČB, z. s. a jiných aktivit, které si valná hromada vyhradí
 2. Valnou hromadu svolává k zasedání předseda nejméně jedenkrát do roka. Výkonný výbor svolává zasedání valné hromady z podnětu alespoň jedné třetiny členů SK JUDO ČB, z. s. Nesvolá-li výkonný výbor zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady SK JUDO ČB, z. s. sám
 3. Výkonný výbor svolá zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů SK JUDO ČB, z. s. nebo kontrolní komise. Nesvolá-li výkonný výbor zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady SK JUDO ČB, z. s. sám
 4. Zasedání valné hromady se svolává elektronickou formou pozvánky zaslanou delegátům nominovaným na jednání valné hromady na elektronickou adresu, kterou delegáti pro účely komunikace sdělí ve lhůtě nejméně třicet dní před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Je-li zasedání svoláno podle předchozího odstavce, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost delegátů se ho zúčastnit
 5. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí SK JUDO ČB, z. s. členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady
 6. Valná hromada je schopna se usnášet za účasti většiny shromáždění delegátů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Členové revizní komise SK JUDO ČB, z. s. se valné hromady zúčastňují s hlasem poradním
 7. Kdo zasedání valné hromady zahájí, ověří, zda je schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání valné hromady, pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise a schválí jednací řád valné hromady. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů oprávněných o ní hlasovat
 8. V případě, že třicet minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
 9. Výkonný výbor SK JUDO ČB, z. s. zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké další případné činovníky valná hromada zvolila a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen SK JUDO ČB, z. s. může nahlížet do zápisu ze zasedání v sídle SK JUDO ČB, z. s.
 10. .Právo hlasovat a rozhodovat na valné hromadě mají pouze členové spolku, kteří v době konání valné hromady dosáhli věku 18 – ti let.

B. Výkonný výbor SK JUDO ČB, z. s.

 1. Výkonný výbor SK JUDO ČB, z. s. je výkonným orgánem spolku. Koordinuje a zajišťuje činnost v období mezi zasedáními valné hromady a při výkonu své práce se řídí stanovami, usneseními valné hromady a obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 2. Do výlučné pravomoci výkonného výboru patří zejména:
  a. Rozhodovat ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady
  b. Organizovat a řídit činnost SK JUDO ČB, z. s.
  c. Svolávat valnou hromadu
  d. Přezkoumávat a schvalovat roční závěrku hospodaření, rozpočet a závěry publikovat směrem k členům SK JUDO ČB, z. s.
  e. Přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení z řad spolku
  f. Dohlížet na řádnou péči o majetek a veškerou hospodářskou činnost SK JUDO ČB, z. s.
  g. Rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členských příspěvků členům, pokud pro to existují závažné důvody
  h. Schvalovat interní organizační normy SK JUDO ČB, z. s.
 3. Výkonný výbor SK JUDO ČB, z. s. má devět členů. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výkonného výboru, včetně předsedy, případně skončí výkon funkce jiným způsobem v průběhu funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výkonného výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výkonného výboru.
 4. Výkonný výbor je svoláván předsedou, nejméně však 3x krát ročně. Je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů výkonného výboru. Hlasy všech členů výkonného výboru mají stejnou váhu. Na jeho schůzi mohou být přizváni podle potřeby hosté
 5. Pozvání na schůzi výkonného výboru musí být písemné a to formou elektronické pošty nejpozději jeden týden před konáním schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů, pokud to výkonný výbor po svém svolání schválí. V odůvodněných případech může výkonný výbor rozhodovat elektronickým oběžníkem per rollam
 6. Jestliže o to požádá více než polovina členů a udá řádný důvod pro svolání, je předseda povinen do patnácti dnů od doručení žádosti svolat mimořádnou schůzi výkonného výboru SK JUDO ČB, z. s.

C. Předseda SK JUDO ČB, z. s.

 1. Předseda SK JUDO ČB, z. s. je statutárním orgánem a zastupuje SK JUDO ČB, z. s. navenek. Za spolek se podepisuje samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj vlastnoruční podpis. V případech, kde tak stanovují právní předpisy České republiky, rozhodnutí nadřízených orgánů ČUS, orgánů státní správy nebo bank, podepisuje se předseda výkonného výboru spolu jedním místopředsedou, nebo předsedou kontrolní komise. K jednání jménem SK JUDO ČB, z. s. může být v dílčích věcech písemně zmocněna další osoba. Zmocnění musí obsahovat přesný rozsah zmocnění a časové omezení.
 2. Předseda je volen členy výkonného výboru SK JUDO ČB, z. s. Jeho funkční období končí předáním funkce nově nastupujícímu předsedovi. Odstupující předseda předá protokolárně funkci nejpozději do čtrnácti dnů od zvolení nového předsedy
 3. SK JUDO ČB, z. s. má dva místopředsedy. Jeden je volen ze shromáždění delegátů volených sekcí judo, druhý je volen ze shromáždění delegátů sekce turistiky, fitness a kulturistiky
 4. Předseda vede a řídí schůze výkonného výboru SK JUDO ČB, z. s., ověřuje, zda jednání je usnášeníschopné a podepisuje zápis z jednání
 5. Předseda se při výkonu své funkce řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, stanovami SK JUDO ČB, z. s. a rozhodnutími valné hromady
 6. Předseda SK JUDO ČB, z. s. může delegovat některé své kompetence na další členy výkonného výboru, nebo zaměstnance v pracovněprávním nebo obdobném poměru k SK JUDO ČB, z. s.

D. Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem SK JUDO ČB, z. s. a má tři členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává valná hromada SK JUDO ČB, z. s. z řad svých členů. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu, který je oprávněn se zúčastnit jednání výkonného výboru SK JUDO ČB, z. s.
 2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu SK JUDO ČB, z. s. ani s funkcí likvidátora. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výkonného výboru
 3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami, právními předpisy, rozhodnutími valné hromady a výkonného výboru
 4. Kontroly provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku nejméně však jednou ročně v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení. O výsledku kontroly předá zprávu kontrolní komise na nejbližším zasedání výkonného výboru SK JUDO ČB, z. s.
 5. Všichni členové i výkonný výbor SK JUDO ČB, z. s. jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

Článek VI.

Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává SK JUDO ČB, z. s. zejména ze státních příspěvků, prostředků Jihočeského kraje, z členských příspěvků, grantů a darů fyzických a právnických osob
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňující poslání a cíle SK JUDO ČB, z. s. a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností
 3. Prostředky nesmí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob.
 4. Za řádnou správu, údržbu a evidenci majetku odpovídají členové a orgány SK JUDO ČB, z. s. podle těchto stanov a obecně závazných právních předpisů
 5. Výkonný výbor může svěřit část majetku do správy jinému subjektu, zejména pokud tak bude zajištěno účelnější využití majetku ve prospěch SK JUDO ČB, z. s. Ve smlouvě o svěření majetku se určí rozsah i omezení nakládání
  subjektu při jeho správě

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoli změny a doplňky těchto stanov spadají do výlučné pravomoci valné hromady SK JUDO ČB, z. s.
 2. V případě likvidace SK JUDO ČB, z. s. se bude postupovat podle ustan. § 269 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, v případě rozdělení SK JUDO bude postupováno podle ustan. § 268 citovaného právního předpisu
 3. Valná hromada zmocňuje tímto výkonný výbor ke všem právním jednáním, které povedou ke změně zápisu do veřejného rejstříku a založení do sbírky listin
 4. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 5.2.2016